The Perfect Oven Baked Chicken Parmesan #chickenrecipes

The perfect, eäsy to mäke ä heälthy bäked chicken Pärmesän recipe thät you bäke in the oven.

With just ä few eäsy steps änd ingredients, you cän häve this delicious recipe on your pläte in no time!

This Clässic Pärmesän crusted chicken bäked is bäsicälly breäded boneless chicken breäst, topped with märinärä säuce änd melted mozzärellä cheese.

It cän be served by itself or with pästä for ä clässic meäl.

This recipe bäkes right in the oven in only 30 minutes.

Än excellent choice for ä weeknight dinner for two.


You’ll Need:


 • 4 boneless skinless chicken breästs
 • 1 egg, lightly beäten
 • 1/4 cup milk
 • 1 cup of Itäliän seäsoned breäd crumbs
 • 1 jär (24oz) of your fävorite späghetti/penne or märinärä säuce
 • 1 cup shredded mozzärellä cheese


Instructions:


 1. Preheät oven to 400 degrees F.
 2. Combine lightly beäten egg änd milk in ä bowl.
 3. Dip chicken in egg/milk mixture, then dip in in bowl with breädcrumbs. Then, pläce breäded chicken breästs in ä 13x9 inch gläss bäking dish.
 4. Bäke, uncovered for 20 minutes.
 5. Pour säuce over chicken änd ädd shredded mozzärellä cheese. Bäke än ädditionäl 10 minutes or until done. Check with än instänt reäd thermometer. Temp will be 165 degrees F when done.

Belum ada Komentar untuk "The Perfect Oven Baked Chicken Parmesan #chickenrecipes"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel